Reisvoorwaarden en privacybeleid

Ons privacybeleid vindt u via hier.

en de reisvoorwaarden hier

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN AMAZING TOURS

De algemene voorwaarden van de VZW Geschillencommissie Reizen  worden op een aantal punten uitgebreid met aanvullende bijzondere reisvoorwaarden, die speciaal zijn voor AMAZING TOURS

Inschrijving en betaling:

De inschrijving gebeurt na ontvangst van het  volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier.

Zodra wij uw inschrijvingsformulier  ontvangen hebben, sturen wij een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving en de voorschotfactuur.  Hierop staat het nog te vereffenen saldo vermeld, dat u ten laatste een maand voor uw vertrek dient te betalen.

Wanneer zich voor een reisbestemming meer kandidaten aanmelden dan er plaats is, zal de waardedatum van de bank het criterium zijn, niet de datum vermeld op het inschrijvingsformulier.

Prijzen:

De prijzen werden berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen die op 27/09/16  van toepassing waren.  De betreffende taksen worden per reis vermeld.

De volgende prijzen zijn nooit in de prijs inbegrepen ,verzekeringen, paspoort en visumkosten, evt. facultatieve uitstappen , de niet vermelde maaltijden, evt. luchthaventaksen, die in het buitenland dienen betaald te worden en alle uitgaven met een persoonlijk karakter, zoals de dranken bij de maaltijden, fooien, medische kosten, e.d. tenzij anders vermeld bij de reis.

Reisduur en programma:

De reiziger dient kennis te nemen van de gedetailleerde reisroute en de bijzonderheden, zoals vermeld in de reisinfo.

Vermelde dienstregelingen zijn indicatief.  De reiziger houdt er in alle omstandigheden rekening mee dat deze zowel vóór als tijdens de reis kunnen wijzigen.

Wijzigingen  in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden.  De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijkingen van het oorspronkelijk tijdstip.

Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats.  Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet (tijdig) aansluiten bij de groep zijn voor rekening van de reiziger.  Niet genoten diensten ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep worden niet terugbetaald.

De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de voorziene reisroute afwijkt, of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

Aard van de reis:

De reizigers bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het karakter van de reis, met het daarbij horende  mogelijke gebrek aan comfort en met eventuele programmawijzigingen ten gevolge van lokale omstandigheden in het bezochte land.

Gezien de aard van bepaalde reizen, dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en/of gebrekkige of bijna onbestaande medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen.  De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

Annulering en wijziging door de reiziger:

Elke annulering of aanvraag tot wijziging dient aangetekend gemeld te worden.  Annulering per fax/mail of telefoon wordt niet aanvaard.

Bij annulering worden de volgende kosten aangerekend
*tot 60 dagen vóór vertrek: 25% van de totale reissom met een minimum van 250€
* vanaf 59 dagen t/m 46 dagen vóór vertrek: 40% van de totale reissom
*vanaf 45 dagen t/m 22 dagen vóór vertrek: 75% van de totale reissom
*vanaf 21 dagen en bij no-show bij vertrek: 100% van de totale reissom
Deze annuleringskosten moeten in ieder geval aan de reisorganisator betaald worden, zelfs in geval van annulering door toeval of overmacht.  De verzekeringspremie is altijd verschuldigd bovenop de annuleringskosten. Indien wijziging of annulering voor afreis een prijsverhoging voor een medereiziger of medereizigers als gevolg heeft of hun reis onmogelijk maakt, is dit bedrag ook verschuldigd.

Vóór de aanvang van de reis kan de reiziger zijn reis overdragen aan een derde mits hij en/of de overnemer ook de kosten aanvaardt die hieraan verbonden zijn.  Andere wijzigingen als verandering van datum of reisbestemming aanvaarden we in de mate van het mogelijke tot 8 weken voor het vertrek.  Mogelijke kosten hieraan verbonden zijn afhankelijk van het specifieke geval.

Voor de vaststelling van bovenstaande kosten, wordt de datum in aanmerking genomen waarop de reisorganisator de schriftelijke annulering of wijziging heeft ontvangen.

Bij annulering van vervoer dat afzonderlijk geboekt werd, gelden de annuleringsvoorwaarden van de vervoersmaatschappij(en) , ook al wijken deze af van de voorwaarden, vermeld in art. 14.

 

Annulering en wijziging door de reisorganisator:

De omstandigheden ter plaatse, de bijzonderde bestemmingen en het avontuurlijk karakter van sommige reizen kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht.  De reisorganisator verplicht zich ertoe om de eventueel nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt ten gevolge van factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen van de deelnemers.  De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.

Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld.  De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

Aansprakelijkheid van de reiziger:

De reiziger verklaart bij inschrijving dat hij zich in goede lichamelijke en geestelijke conditie bevindt.  Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande, vallen volledig ten laste van de reiziger.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator:

De burgerlijke aansprakelijkheid van de reisorganisator is gedekt door zijn verplichte wettelijke beroepsverzekering.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden, die voortspruiten uit overmacht, zoals plotse wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog, enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is.   De extra vervoer- of verblijfskosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften.  Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

Gezien het avontuurlijke karakter van sommige van onze reizen, zal de nauwkeurigheid van diensten  uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke normen en gewoonten.

Formaliteiten:

Vliegtickets worden voor of uitzonderlijk bij  het vertrek in de luchthaven afgeleverd door een AMAZING TOURS verantwoordelijke of door de begeleider/-ster zelf.  De praktische informatie over de reis ontvangt de reiziger op de kennismakingsvergadering of wordt per post toegestuurd.  Daarin staat o.a. aan welke wettelijke bepalingen de reiziger dient te voldoen en welke documenten hij moet bezitten om het betrokken land te mogen bezoeken.

De reiziger dient te zorgen voor een geldig internationaal reispaspoort.  Visum aanvragen kunnen door de reisorganisator bezorgd worden, op voorwaarde dat de hiervoor benodigde documenten op de afgesproken datum in het bezit van de reisorganisator zijn.  Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger tenzij het anders werd bepaald in de reisovereenkomst.

De reiziger staat zelf in voor eventuele inentingen en andere medische voorzorgsmaatregelen.  Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts  of medische autoriteit;  Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bv. suikerziekte, astma, hartaandoeningen, enz.) moeten bij inschrijving gesignaleerd worden aan de reisorganisator.

De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen.  Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade  voor rekening van de reiziger.

Verloop van de reis:

De reiziger dient de richtlijnen van de begeleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis en het groepsgebeuren te volgen.  Bij overtreding van de richtlijnen en/of wanneer hij door hinder en overlast de goede uitvoering van de reis in het gedrang brengt, kan hij van (verdere) deelneming worden uitgesloten zonder aanspraak te kunnen maken op gehele of gedeeltelijke schadevergoeding.

Luchtvaartmaatschappijen:

De luchtvaartmaatschappij, -route en schema, vermeld bij de programmabeschrijving zijn slechts indicatief en steeds onder voorbehoud.  De reisorganisator behoudt steeds het recht een andere luchtvaartmaatschappij met een andere route of vluchtschema te voorzien.  Ook kan een bus- of treintransfer naar een Europese luchthaven, vanwaar de intercontinentale vlucht vertrekt en/of aankomt, worden ingelegd en dit zonder dat enige financiële schadevergoeding kan worden geëist.

Bagage:

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage tijdens de rondreis.  Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens de vlucht moet de reiziger een ‘property irregularity report’ invullen alvorens de luchthaven te verlaten.  Zonder dit document is het immers onmogelijk om een vergoeding te bekomen.

De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden.  Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Waardevolle voorwerpen:

De reisorganisator stelt zich nooit aansprakelijk voor eventuele schade (van welke aard ook) toegebracht aan waardevolle voorwerpen, zoals camera, fototoestel, juwelen toebehorend aan de reiziger.  Het is ten stelligste aan te bevelen dat de reiziger een verzekering afsluit die deze voorwerpen voor hun exacte waarde verzekert.

Een wettelijke borgtocht bepaald door Toerisme Vlaanderen en het Garantiefonds dekt onze beroepsverbintenissen onder de door het Koninklijk Besluit van 30 juni 1966, gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending van de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan de Commissaris-Generaal voor Toerisme, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel (eveneens aangetekend). De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen twaalf maanden na de uitvoering van de werkzaamheden die  de schuld hebben doen ontstaan. Klachten van de reiziger met betrekking tot de uitvoering van het reiscontract worden behandeld door de Geschillencommissie Reizen V.Z.W.

Alle andere geschillen die zouden ontstaan in het raam van het reiscontract, worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, die uitsluitend het Belgisch recht toepassen.